ZE-P
Sta paggina chie a l'è scrita in zeneize
co' ina grafia tipo quella do Prian do 1745

Cræatæra viva, tæra cræa, tæra da pugnatte, tæra de pippa, dita ascì argilla), sostança minerâ che, impastâ con ægoa, a dà 'na massa formabbile e adatta a mantegnî forma e coexon doppo esciccamento.

A cræa

A cræa a l'è una roccia sedimentaia plastica, constituia da di grannuli detrittichi, de dimenscioin inferioî a 0,004 mm, acumulæ pe decantaçion in ægoa (depoxiti marin, fluviæ, lacustri), pi açion di giaçê (depoxiti morenichi) ò pi açion di venti (löss). So componenti mineraloggichi essençiæ son quelli scilicati idræ de Al, contegninti taloa ascì Fe, Mg, K, Ca, Na, a struttua lamellâ, noti comme mineræ crioxi e riunibili, pi analogia de struttua e de compoxiçion chimmica, essençialmente inti trei groppi da caolinite (kandite), da montmorillonite (smectite) e da illite (idromiche). A questi mineræ crioxi l'è dovuo a plastiçitæ de cræa e a so capaçitæ de aquistâ e perde façilmente ægoa. A-i mineræ crioxi s'unisce delongo, in quantitæ variabbile, di componenti primai stabili despægi, tra i quæ fondamentâmente o quarço e eventoalmente muscovite, feldspati etc. e, távotta, di atri rescidoæ comme cloriti, laterili etc.

A segonda do minerâ criozo prezente e da so perçentoâ, varria e propietæ de cræa, e, de conseguença, i so utilizzi.

E cræe constituie escluxivamente, ò squæxi, de caolinite, ò d'atro minerâ do so groppo, comunemente ciammæ caolin ò cræe da porçellaña, g'han un’ata tempiatua de fuxon (circa 1700 °C), una noteive plastiçitæ e un relativamente modesto retio; pe queste so propietæ son impiegæ inta fabricaçion de porçellañe, de çerammiche, comme càrrega inti papê, inta gomma etc.

E cræe constituie da caolinite, ma contegninte di materiæ inerti ascì, note comme cræe refrattaie, g'han ancon un’elevâ tempiatua de fuxon e una noteive plastiçitæ; ma da-o momento che, a-a cottua, vegnan in genere rœuzie ò rosse, no pœuan trovâ impiego inta fabricaçion de porçellañe mentre trœuvan vasto impiego inta fabricaçion di refratai scillico-aluminoxi, chamotte, tære da fonderia etc.

E cræe do groppo de l'illite, dite cræe comuñe ò cræe da teraggia, g'han in generâ 'na plastiçitæ elevâ, ma tempiatua de fuxon no goæi erta; son dœuviæ inta fabricaçion de moin, de liganti idraolichi, de maiolliche e, in generâ, inte l'industria çiâmega.

Infin e cræe constituie da 'n minerâ do groppo da montmorillonite e note comme cræe smettiche, tære da folla, bentonite etc., g'han una plastiçitæ atiscima e un elevao poei ligante; de ciu g'han a capaçitæ de sciorbî de gren quantitæ d'ægoa, aomentando enormemente de volumme, e de scangiâ e proppie baze (Ca, Na, K, Mg etc.) con quelle de soluçioin co-e quæ vegnan à contatto. Pe queste so propietæ e cræe smettiche trœuvan vasti impieghi into degrasciamento da laña, inte l'ascceificaçion di œui mineræ e vegetæ, di vin, inte l'impermiabilizzaçion de dighe etc.

De cræe speciale s'adœuvian inte l'industria do papê (comme pigmento e comme càrrega), inte quella di manufæti de gomma (a cræa a l'amegiôa e propietæ mecanniche e a rescistença à l'uzua) e in meixiña.

Se definisce terren crioxi quelli che g'han 'na parte de cræa superiô a-o 15% (otr'a-o 20% se parla de terren compatti ò pezanti); se questa a passa o 35-37%, o terren o vegne inadatto a-a cortua. Se-o contegnuo de cræa o no l'è eccescivo, questa a confeisce a-o terren de dœutte de produtivitæ, a l'ezerçita un forte poei assorbente insce-e sostançe fertilizante, a sciorbe e a trategne l’umiditæ, aomentando coscì a rescistença a-a seççia. Pe st'urtima raxon, però, e tære cræe sofran façilmente l’umiditæ e son ciu freide. Pi-a so tenaçitæ e adexivitæ e pi-a dificortæ de trovâse in giusta tempia pœuan presentâ de dificortæ de laoaçion, a quæ a dev'êse tempestiva e energica. A struttua di terren crioxi a l'è amegioâ co-i ingrasciamenti organnichi e co-a flocculaçion da cræa, ch'a l'è determinâ da de sostançe, comme a câçìña, e da di agenti meteorrichi, comme l’alternança de zeo e de dezeo. In sce di teren fortemente crioxi, e pertanto asfittichi se idratæ, ò vèrtichi se dexidratæ, ghe cresce e coscì dite ciante cræoffile. O Lygeum spartum a l'è 'na tippica cianta specializzâ into cresce in sce sti terren chì.

A cræificaçion o l'è o processo d'alteraçion, essençialmente chimmica, de rocce scilicattiche a œuvia di agenti exoggeni. Pi açion de l'ægoa meteorrica i feldspati e i feldspatoidi se transforman inte di scilicæ idræ d'aluminnio, dando lœugo a di mineræ crioxi.

O cræoscisto a l'è 'na roccia cræa fiscile, con tescitua scistoza, derivâ da-a cræa pe di açioin metamorfiche, sença che seggian, tuttavia, do tutto obliteræ i mineræ crioxi originai. E varietæ ciu conosciue son i abæn ò ciappe de pria de Lavagna.

Atri progetti modìfica

Contròllo de outoritæLCCN (ENsh85026864 · BNF (FRcb11934795w (data) · NDL (ENJA00568080