U laveiva e scarpe gianche e u vesti de gabardin e pruxi zu pe a schena che zugavan au scrullin

In ten campu de ardiciocche che ghe punzeivan u cu^ U criava agiutu ,agiutu,mi nun ne posso ciù!

Che a laggie ca nu laggie ca nu ma vogge daa cusse credei ca segge a lè a piccaggia du scousaa